13.2.12

പള്ളിക്കൂടം

എന്‍പ്രിയ കലാലയ തീരത്തിരുന്നു ഞാന്‍
കണ്ടൂ അക്ഷരസാഗരത്തെ
ഒരുകുഞ്ഞു കക്കയില്‍ കോരിയെടുത്തു ഞാന്‍
ഒരുതുള്ളിയറിവിന്‍ പൊന്‍വെളിച്ചം
വേര്പെട്ടുപോയൊരു വെണ്ശന്ഖിനുള്ളില്‍ 
തുടിക്കുന്നോരുള്ളം കടലിലെത്താന്‍....
കാലങ്ങളോരുപാട് കാതങ്ങള്‍ താണ്ടിലും
ലോകത്തിനേതു കോണില്‍ ഞാന്‍ നിന്നാലും
നന്മതന്‍ നിറനിലമായോരെന്‍ നാടും
നന്നായി നടത്തിയോരീ നല്‍ക്കളരിയും
ഉറ്റ മിത്രങ്ങളും ഉത്തമ ഗുരുക്കളും
ഒത്തൊരുമിച്ചോരെന്‍ സ്വന്ത ഗുരുകുലം
വേദനയെങ്കിലും വേര്പെടില്ലുള്‍ത്തടം
ഓര്‍മകലൊളിതങ്ങും ഈ "പള്ളിക്കൂടിനെ" 
പറഞ്ഞുതീര്‍ക്കാനാവുമോ നന്ദി
അമ്മതന്‍ പാലിനും അറിവിന്റെ നിറവിനും.

2.2.12

ആശംസാഗാനം.

ഔദ്യോഗിക വൃത്തിയില്‍നിന്നും വിരമിക്കുന്ന പ്രിയ സഹപ്രവര്‍ത്തകന്:

ഇരുളകറ്റുമൊരു ചെറുതിരിതന്‍ നാളമായ്‌
ഈ കലാലയക്കൂട്ടിന്‍ തെളിമയായ്‌
നിലനിന്നു വിടചോല്ലും ദീപമേ
നേരുന്നു ഞങ്ങള്‍ പ്രശോഭിതമാം നാളെകള്‍.

കര്‍ത്തവ്യ നിരതമാം മക്‌ക്ഷീണ യത്നത്തില്‍
തെല്ല് വിശ്രമം തേടും തുടര്‍ പാതയില്‍
സേവന സന്നധമാം ജീവിത ചര്യയില്‍
ധന്യമീ ജീവിതം സ്നേഹസ്മ്പൂര്‍ണം.

നിസ്തുല സേവന സമാപ്തമീ വേളയില്‍
എന്നും കാത്തു നടത്തിടും ദൈവത്തിന്‍
നാമത്തിലേകുന്നു നന്ദിതന്‍  മലരുകള്‍
സ്വീകരിച്ചാലുമീ യെളിയ പ്രണാമവും
സ്നേഹ ബഹുമാനവും വേര്പിരിയലിന്‍ ദുഖവും.

തുടരൂ സേവനം കുടുംബത്തില്‍ സമൂഹത്തില്‍
നയിക്കൂ നന്മയില്‍ ചിന്തയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിയില്‍
നിത്യം നിലകൊള്ളു നേര്‍ രൂപമായങ്ങ്
നേടൂ ആത്മീയ ലോകൈക സൗഭാഗ്യമൊക്കെയും.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...